Voorkom boetes in binnen- en buitenland en houd je aan de maximumsnelheid. Hoe weet je wat de maximumsnelheid is? Dat vind je hier.